BEZPEČNOSŤ PRÁCE

 • Bezpečnostnotechnická služba / činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Pracovná zdravotná služba pre práce zaradené do 1. a 2. kategórie prác
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre konanie RUVZ
 • Šetrenie pracovných úrazov zamestnancov

Ponúkame Vám vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §21 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Činnosť vykonávame dodávateľským spôsobom, na základe viac ako 9 ročných  skúseností s výkonom inšpekcie práce Vám garantujeme plnenie všetkých povinnosti v zmysle platnej legislatívy SR.   Činnosť  vykonávame na základe  Oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice  č.o.  BTS-0377/12 zo dňa  10.12.2012 prostredníctvom  odborne spôsobilej osoby – autorizovaného bezpečnostného technika č.o.  ABT-0131/2012 zo dňa  17.05.2012.

 

Ponúkame Vám konzultačno-poradenské služby pri vypracovávaní základnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy SR, ktorá obsahuje najmä:

 • Koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) Zák. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Program realizácie koncepcie BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zák. č.124/20006 Z.z.
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zák. 124/2006 Z.z.,
 • Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 2 zák. č. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č. 272/2004 Z.z.
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 3 zák. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č.286/2004 Z.z.
 • Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov v zmysle§6 ods. 1 písm. q) zák. č.124/2006 Z..z.
 • Posúdenie rizika pre všetky činnosti – v zmysle §6 ods. 1 písm. c) Zák. 124/2006 Z.z., § 4 nar. vlády SR č. 395/2006 Z.z.
 • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) Zák.č. 124/2006 Z.z. , § 4 nar. vlády SR.č. 395/2006 Z.z.
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov – v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z., §1 ods. 2, §5 nar. vlády SR č.395/2006 Z.z.
 • Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov a praktický zácvik v zmysle § 6 ods. 2 nar. vlády  SR č.395/2006 Z.z.
 • Kritériá na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov v zmysle § 3 ods. 2 nar. vlády SR č.395/2006 Z.z.
 • Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku ( príloha k obchodnej zmluve) v zmysle § 6 ods. 4) , § 18 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z.
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia v zmysle § 6 ods. 5) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku v zmysle § 7 ods. 1) Zák. č.124/2006 Z.z.
 • Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 3) zák. č. 124/2006 Z.z., §47 ods. 2 Zák. práce,
 • Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) Zák. práce
 • Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov v zmysle § 7 ods. 1) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov v zmysle § 7 ods. 4, §27 ods.2 zák. č. 124/2006 Z.z.
 • Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 124/2006 Z.z.
 • Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z.
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) – v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Opatrenia pre mimoriadne ohrozenia ( havarijný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle §12 ods. 2 písm. l) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 2 zák. č.124/2006 Z.z.
 • Evidenčná kniha udalostí v zmysle §17 ods. 8) a 9) zák. č.124/2006 Z.z.
 • Lehotník uloženia dokumentácie BOZP ( príloha registratúrneho poriadku) podľa §10 ods. 1 vyhl.. MV SR č. 628/2002 Z.z. v nadväznosti na § 17 ods. 12 zák. č.124/2006 Z.z.
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 1 zák.
 • Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 6) zák. č.124/2006 Z.z. zák. č.124/2006 Z.z.

 

Analýza potrieb Vašej organizácie  je  vykonaná na  základe  vstupného auditu systému BOZP.

Vstupný audit v oblasti BOZP je prvým krokom k zisteniu, či Vaša spoločnosť plní všeobecne záväzné právne predpisy v tejto oblastí a zároveň slúži k oboznámeniu sa s požiadavkami, kladenými na oblasť prevencie a dodržiavania zásad v oblasti BOZP. Audit je zameraný na šetrenie na pracoviskách, previerku a oboznámenie sa s príslušnými dokumentáciami. Výsledkom tohto kroku je stanovenie a naplánovanie si opatrení potrebných k implementácii a zlepšeniu systému riadenia BOZP.

 

Vstupný audit systému BOZP zahŕňa:

 • Komplexnú prehliadku objektu a priestorov spoločnosti a ich prevádzkových priestorov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP;
 • Kontrola dodržiavania osobitných podmienok výkonu práce;
 • Kontrolu dokumentácií spoločnosti v oblastí BOZP z hľadiska súladu s legislatívou a požiadaviek;
 • Kontrolu všetkých príslušných odborných školení zamestnancov z hľadiska súladu s legislatívou;
 • Výstupom zo vstupného auditu je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov.

Ponúkame Vám zabezpečenie pravidelného oboznamovania a informovania zamestnancov a vedúcich zamestnancov (vstupné a opakované školenie BOZP), vrátane overenia znalosti, podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri zmluvných partneroch je oblasť výchovy a vzdelávania zamestnancov poskytovaný ako súčasť  komplexnej bezpečnostnotechnickej služby. Výchova a vzdelávanie zamestnancov je  vykonávané na základe  Oprávnenia Národného inšpektorátu práce Košice  č.o.  VVZ-0362/12-01.1 zo dňa  07.12.2012.

 

Ponúkame Vám

 • vypracovanie osnovy pre vstupné školenie BOZP a osnovy pre opakované školenie BOZP zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • vstupné školenie BOZP a opakované školenie BOZP zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • školenie vodičov referentských vozidiel,
 • vypracovanie a vedenie záznamov o školeniach BOZP ,
 • sledovanie termínov platnosti školenia BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov,

Pravidelné školenie BOZP je potrebné vykonávať minimálne raz za dva roky, ako aj pri preložení zamestnanca na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

 

Výkon ďalších  činností v oblasti  BOZP, ktorými  sú:

 • asistencia pri kontrole  zo strany  orgánov  inšpekcie práce,
 • príprava a spracovanie podkladov k správnemu konaniu vo vzťahu k orgánom inšpekcie práce,
 • personálne poradenstvo vo vzťahu k BOZP,

Ponúkame Vám výkon vybraných činností pracovnej zdravotnej služby v zmysle  § 30a  ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov dodávateľským spôsobom na základe  registrácie na Úrade verejného zdravotníctva SR č. OPPL/6080/2014 zo dňa 08.08.2014.

 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad  tým, že:

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov

b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,

c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

e) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

f) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri:

plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

g) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

h) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

 

Na základe posúdenia pracovného prostredia a pracovných činností  Vám vypracujeme  nasledovnú dokumentáciu  pracovnej zdravotnej služby:

 • Kategorizácia prác a prehľad preventívnych lekárskych prehliadok,
 • Kategorizácia prác podľa vykonávaných činností,
 • Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu – vzor,
 • Úvodná analýza stavu ochrany zdravia u zamestnávateľa + prílohy
 • Zápis zo zdravotno-hygienického auditu s posúdením pracovísk.

 

Ponúkame Vám vypracovanie prevádzkových poriadkov podľa jednotlivých druhov rizika a to:

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi podľa NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti  s expozíciou hluku podľa NV SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených vibráciám podľa NV SR č.416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených optickému žiareniu podľa NV SR č.410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených elektromagnetickému žiareniu podľa NV SR č.329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu, v znení NV SR č. 217/2008 Z.z.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených biologickým faktorom podľa NV SR č.338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených azbestu podľa NV SR č.253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.

Posúdenie zdravotných a bezpečnostných podmienok pri práci s bremenami podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.