Požiarna ochrana

 • Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
 • Školenia a odborná príprava zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarom
 • Vypracovanie základnej dokumentácie v oblasti ochrany pred požiarmi
 • Kontrola a revízie požiarnotechnických zariadení – kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, oprávnenia: SANAL, SE Slovakia, ZVHP.
 • Predaj požiarno-technických zariadení – E-SHOP

Ponúkame Vám vykonávanie činností technika požiarnej ochrany podľa §9 zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Činnosť vykonávame dodávateľským spôsobom prostredníctvom technika požiarnej  ochrany číslo oprávnenia  TPO 002/2013 zo dňa 22.01.2013, TPO 109/2014 zo dňa 27.07.2014, TPO-BB-013/2016 zo dňa 24.03.2016. Ponúkame Vám plnenie všetkých povinnosti zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy SR.

 

Vykonávaním činnosti technika PO zabezpečujeme plnenie týchto povinností:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok pracoviska,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok pracoviska.
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • asistencia pri kontrole orgánov štátneho požiarneho dozoru.

 

Ponúkame Vám konzultačno-poradenské služby pri vypracovávaní a aktualizácii dokumentácie požiarnej ochrany v zmysle platnej legislatívy SR, ktorá obsahuje:

 • požiarnu identifikačnú kartu objektu, alebo prevádzkarne,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarnu knihu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • ďalšie doklady.

 

V rámci výkonu činnosti  technika požiarnej ochrany  vykonávame kontroly a revízie  prenosných hasiacich  prístrojov a požiarnych vodovodov.

Školenia a odborná príprava zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarom

 

Pre zmluvných partnerov vykonávame:

 • zabezpečenie pravidelného školenia Vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov (vstupné a opakované školenie PO), vrátane overovania znalostí osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, podľa §20 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
 • zabezpečenie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska, ako aj protipožiarnych asistenčných hliadok, podľa §23 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
 • vypracovanie tematických plánov a časových rozvrhov pre odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,
 • vstupné školenie PO a opakované školenie PO zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok – teoretickej aj praktickej časti.
 • vypracovanie a vedenie záznamov o školeniach PO,
 • vypracovanie a vedenie záznamov o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • sledovanie termínov platnosti školenia PO pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • sledovanie termínov platnosti odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok.

Pravidelné školenie PO sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

Odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, a odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov.