Civilná ochrana

Civilná ochrana – ochrana zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

 • Vypracovanie  základnej dokumentácie civilnej ochrany
 • Školenia v oblasti civilnej ochrany
 • Vstupný audit – Certifikát VVZ-0362/12-01.1

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  č.o. SKR-112-22/2015 vydaného Ministerstvom vnútra SR, zabezpečujeme spracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti ako aj vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany, najmä prípravu jednotiek civilnej ochrany.

Zákon NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ukladá povinnosť spracovávať a precvičovať plány ochrany zamestnancov všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

 

Ponúkame Vám:

 • vypracovanie, vedenie a aktualizovanie zákonnej dokumentácie civilnej ochrany,
 • vypracovanie bezpečnostnej analýzy,
 • vypracovanie plánu ochrany,
 • spoluprácu pri precvičovaní plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • odbornú pomoc pri zriaďovaní jednotiek civilnej ochrany,
 • školenia v oblasti civilnej ochrany,
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
 • poradenstvo pri výbere ochranných odevov a pomôcok súvisiacich s civilnou ochranou,
 • komplexné poradenstvo pri plnení ďalších povinností PO a podnikajúcich FO v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

 

Ponúkame Vám vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany objektu, ktorú tvoria nasledovné dokumenty:

1. Hlavné úlohy objektu v oblasti obrany, bezpečnosti a civilnej ochrany

2. Analýza objektu

3.1 Karta CO objektu

3.2 Menovací dekrét

3.3 Dokumentácia prípravy na civilnú ochranu

3.4 Prehľad materiálno-technického zabezpečenia jednotiek CO objektu

4. Metodika činnosti štábu CO objektu po vzniku mimoriadnej udalosti

5.1 Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

5.2 Metodika činnosti pracovníka určeného na vykonávanie vyrozumenia

5.3 Plán evakuácie objektu

5.4 Plán ukrytia zamestnancov objektu a osôb prevzatých do starostlivosti

5.5 Plán ochrany objektu pod vodnou stavbou

5.6 Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany zamestnancov objektu

5.7 Prehľad mimoriadnych udalostí, ktoré mali vplyv na prevádzku objektu

5.8 Režimové opatrenia na ochranu zamestnancov objektu

6. Dokumentácia skladu civilnej ochrany

7. Rozhodnutie o realizácii opatrení na ochranu vlastných zamestnancov

8. Denník záznamov prijatých a odoslaných správ, hlásení, príkazov a nariadení